Total: 2 Records
S.N. संस्थाको नाम प्रदेश जिल्ला पालिका ठेगाना / टोल उपलब्ध नश्ल (Breed)
2 राष्ट्रिय पशु प्रजनन तथा आनुवंशिक अनुसन्धान केन्द्र बागमती प्रदेश ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका खुमलटार सिरी (Siri)
1 गाई आनुवंशिक श्रोत केन्द्र बागमती प्रदेश दोलखा जिरी नगरपालिका जिरी पहाडी गाई (Pahadi Cattle)