Total: 3 Records
नश्लको पहिचान

नश्लको पहिचान

नश्लको सामान्य विवरण तथा पृष्ठभुमी

नश्लको सामान्य विवरण तथा पृष्ठभुमी

नश्लहरुको विस्तृत विवरण

• शारीरिक विशेषताहरू
• उत्पा दनसंग सम्बन्धि त विशेषताहरू (शारीरिक बृद्धि , प्रजनन, मासु र अन्य)
• जैविक रासायनि क / शारीरिक संरचना
• आनुवंशि क / मोलि क्युलर मार्करहरू
• अन्य विशेष खालका विशेषताहरू